Kariéra

Vzdelávanie v spoločnosti

Projekt – Zvýšenie vzdelanostnej úrovne a pracovného potenciálu v spoločnosti Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o. – realizovaného za pomoci Európskeho sociálneho fondu.

Naša spoločnosť bola úspešná pri schválení finančnej podpory zo strany Európskeho sociálneho fondu. V rámci tohto projektu boli zrealizované nasledujúce školenia:

Ďalšie vykonávané aktivity súvisiace s projektom:

Celkový počet účastníkov školení bol 91, v členení 79 mužov a 12 žien.

Bližšie informácie o možnostiach podpory zo strany Európskeho sociálneho fondu nájdete na webovej stránke ESF www.esf.gov.sk

Podpora rastu zamestnanosti – Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO) www.sia.gov.sk.