Laboratórna činnosť TSL

 

Terénne skúšobné laboratórium (TSL) je akreditovanou skúšobňou, akreditovanou  Slovenskou národnou akreditačnou službou –SNAS.

Zaoberá sa 4 druhmi meraní a to:

1.Statickou zaťažovacou  skúškou na meranie modulu deformácie (únosnosti) hutnených zemných a štrkovitých stavebných konštrukcii najmä cestného a aj iného staviteľstva.

2.Dynamickou zaťažovacou skúškou pomocou ľahkej dynamickej dosky (LDD) na meranie zemných a štrkovitých stavebných konštrukcii na základe korelačného indexu alebo závislosti

3.Meranie pevnosti betónu pomocou Schmidtovho tvrdomeru (kladivka) pre stanovenie informatívnej pevnosti betónových konštrukcii.

4.Meranie nerovnosti vozoviek pomocou 3 m meracej laty a meracieho klina.

Meracie prístroje sú pravidelne kalibrované/overované v zmysle metrologického poriadku spoločnosti.

TSL výsledky meraných hodnôt deklaruje protokolmi o skúške.

 

                  Statická zaťažovacia skúška

   Dynamická zaťažovacia skúška